Právne služby - Advokátska kancelária - JUDr. Martin Kunaj - Advokát - Právnik - Poprad

Logo
Logo
Prejsť na obsah
GT
PRÁVNE SLUŽBY
Naša advokátska kancelária Vám poskytuje širokú škálu právnych služieb najmä v nasledovných odvetviach práva:
Okrem týchto najčastejšie poskytovaných služieb ponúkame našim klientom aj právnu pomoc v iných oblastiach práva. Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať.
OBČIANSKE PRÁVO
§ vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, nájomná zmluva, zmluva o dielo), dohôd a iných právnych dokumentov
§ právne poradenstvo vo všetkých oblastiach občianskeho práva ( napr. vlastnícke právo – všetky formy vlastníctva hnuteľných vecí aj nehnuteľností,    susedské spory, záväzkové právo – všetky formy zmlúv atď.)
§ zakladanie občianskych združení a nadácií
§ právne služby v oblasti dedičského práva - zastupovanie klienta v dedičskom konaní, vypracovanie návrhu na prejednanie novoobjaveného majetku, vypracovanie dohody o vyporiadaní dedičstva
§ príprava právnych analýz, stanovísk a vyjadrení vo veciach ochrany vlastníckeho práva a susedských vzťahov
§ uplatnenie zodpovednosti za škodu a zodpovednosti za vady
§ zastupovanie v súdnom a exekučnom konaní
§ ochrana osobnostných práv klienta
BYTOVÉ PRÁVO
§ právne poradenstvo a konzultácie vo veciach hospodárenia s majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov
§ ochrana práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov
§ vypracovanie a pripomienkovania zmlúv o výkone správy, ich zmena a zánik
§ vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru, dohôd a iných právnych dokumentov
§ zastupovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri vymáhaní škody a vzniknutých nedoplatkov v súdnom a exekučnom konaní
§ príprava právnych analýz, stanovísk a vyjadrení vo veciach zabezpečenia činností týkajúcich sa výkonu správy domu
OBCHODNÉ PRÁVO
§ právne poradenstvo a konzultácie v oblasti obchodných záväzkových vzťahov a iných vzťahov súvisiacich s podnikaním
§ príprava a pripomienkovania zmlúv, dohôd a iných právnych dokumentov
§ príprava právnych analýz, stanovísk a vyjadrení
§ zastupovanie pri rokovaniach s obchodnými partnermi klienta
§ zastupovanie v súdnom a exekučnom konaní
PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ
§ zakladanie obchodných spoločností
§ príprava a zmeny zakladateľských dokumentov
§ príprava a organizácia valných zhromaždení obchodných spoločností
§ zvyšovanie a znižovanie základného imania, príprava dokumentácie súvisiacej s pôsobnosťou valného zhromaždenia obchodných spoločností
§ reorganizácia obchodných spoločností a zmeny vo vlastníckej štruktúre spoločností
§ poradenstvo v oblasti vnútorných vzťahov medzi akcionármi a spoločníkmi
§ zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským registrom
§ ochrana práv minoritných akcionárov a spoločníkov, ochrana obchodných spoločností pred zneužívaním práv minoritných akcionárov a spoločníkov
§ zrušenie, likvidácia obchodných spoločností a ich výmaz z obchodného registra
PRÁVO V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ
§ komplexný právny servis v oblasti nehnuteľností
§ komplexný právny servis pri kúpe, predaji, založení, nájme, podnájme a iných operáciách týkajú sa nehnuteľností
§ spisovanie zmlúv a stanovísk
§ zastupovanie v súdnych sporoch
RODINNÉ PRÁVO
§ právne poradenstvo a konzultácie pri uzatváraní manželstva,  pri rozvode manželstva, vo veciach styku rodičov s deťmi
§ vypracovanie právnych dokumentov (napr. návrh na rozvod manželstva, rodičovská dohoda o úprave výkonu rodičovských práv a povinností)
§ zastupovanie klientov v konaní pred súdom
§ úprava starostlivosti o maloleté deti
§ určenie rodičovstva (určenie materstva, určenie a zapretie otcovstva)
§ zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (vypracovanie dohody o vyporiadaní BSM, zastupovanie v konaní o zrušenie a vyporiadanie BSM)
§ poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klientov pri domáhaní sa práv súvisiacich s vyživovacou povinnosťou
SPRÁVNE PRÁVO
§ zastupovanie klientov v správnom konaní, najmä v katastrálnom, stavebnom, daňovom a priestupkovom konaní
§ právne poradenstvo a konzultácie ohľadom právnych vzťahov, ktoré vznikajú v oblasti verejnej správy
§ príprava právnych analýz, stanovísk a vyjadrení
§ vypracovanie podaní - návrhov, žiadostí, opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správnych orgánov (odvolanie, návrh na obnovu konania, návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, návrh na podanie protestu prokurátora)
§ vypracovanie žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia alebo postupu správneho orgánu a zastupovanie v tomto konaní
§ zastupovanie v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy a v konaní o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy
PRACOVNÉ PRÁVO
§ právne poradenstvo a konzultácie v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov aj zamestnancov
§ vypracovanie a pripomienkovanie právnych úkonov týkajúcich sa vzniku a zmeny pracovného  pomeru
§ vypracovanie a pripomienkovanie právnych úkonov týkajúcich sa zániku pracovného pomeru - výpoveď, dohoda o skončení pracovného pomeru, okamžité ukončenie pracovného pomeru
§ právne poradenstvo pri uplatnení nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca i zamestnávateľa
§ príprava právnych analýz, stanovísk a vyjadrení v otázkach zodpovednosti za škodu a náhrady škody v pracovno - právnych vzťahoch
§ zastupovanie klientov v konaní pred inšpektorátom práce
§ zastupovanie klientov v súdnom konaní
TRESTNÉ PRÁVO
§ vypracovanie trestných oznámení
§ obhajobu obvinených v prípravnom konaní aj na hlavnom pojednávaní
§ vypracovanie sťažnosti proti vzneseniu obvinenia, vyjadrenia k obžalobe, odvolania proti rozsudku a trestnému rozkazu, sťažnosť proti vzatiu do väzby, žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu, žiadosť o podmienečné prepustenie z trestu odňatia slobody atď.
§ zastupovanie poškodených v trestnom konaní (v prípravnom konaní aj na hlavnom pojednávaní), uplatňovanie nárokov poškodených v adhéznom konaní
Návrat na obsah